Ochrana osobných údajov

Spoločnosť BRONAL s r.o. uchováva a spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 a Zákonom o ochrane osobných údajov 101/2000 v platnom znení.

KONTAKT NA NÁS


Prevádzkovateľ internetového obchodu www.byttextil.sk, spoločnosť BRONAL s.r.o., uschováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb., v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území ČR a je od 24.9.2001 registrovaná Úradom pre ochranu osobných údajov v Prahe pod reg. číslom 00011667/001. 

Ako Správca osobných údajov sa riadime nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”).

Kontaktné údaje Správcu sú:
IČ: 22792457
sídlo:  Srdov 9, Liběšice, 41145 Uštěk
email pre ochranu osobných údajov:   www.byttextil.sk
telefón: +420 736 611 462

Správca nie je povinný a nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v ktorom subjekt údajov osobné údaje Správcovi poskytol, tj. hlavne v rozsahu registrácie zákazníka na www.byttextil.sk a sú spracované vždy v rozsahu nevyhnutne nutnom pre naplnenie daného účelu a ak je pre určitý účel spracovania vyžadovaný súhlas, potom v rozsahu, ktorý je v predmetnom súhlase špecifikovaný. Môže sa jednať hlavne o meno, priezvisko, fakturačnú, dodaciu a e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo bankového účtu, pohlavie, firmu (ak je nákup realizovaný na firmu), dátum narodenia a ďalej údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov tj. druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu.

PREČO TIETO ÚDAJE POTREBUJEME

Vaše osobné údaje uchovávame a spracovávame pre tieto účely:

pre vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť.

pre posielanie obchodných správ (newsletteru) týkajúcich sa obdobných výrobkov a služieb.
Obchodné správy posielame obvykle 1x ročne, niekedy Vás budeme informovať o zaujímavých akciách častejšie, avšak nie viac ako 2x ročne. Posielanie môžete ľahko odvolať písomne na adrese Správcu a pre posielanie obchodných správ e-mailom aj v rámci každej obchodnej správy, ktorá Vám od nás e-mailom príde. Vaše osobné údaje môžu byť spracované po dobu do odvolania vášho súhlasu.

pre marketingové účely na základe udeleného súhlasu.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám posielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete posielanie našich obchodných správ alebo neodvoláte svoj predtým udelený súhlas. Pre posielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorými sú prevádzkovatelia portálov Heureka.cz ; tým pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu.

 

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a spol. BRONAL. Po uplynutí tohto dôvodu je to splnenie zákonnej povinnosti (napr. na základe zákona o účtovníctve, zákona o archivácii, apod.)

oprávnený záujem spol. BRONAL na posielaní obchodných správ týkajúcich sa obdobných výrobkov a služieb a na poskytovaní priameho marketingu zákazníkom

oprávnený záujem spol. BRONAL na posielaní obchodných správ týkajúcich sa zistenia spokojnosti zákazníka po plnení jeho objednávky a kúpnej zmluvy

Váš súhlas s posielaním obchodných správ a spracovaním pre marketingové účely v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

 

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu.

AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť BRONAL uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou, na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (napr. reklamácia v záručnej lehote) a zákonných povinností (napr. archivácia účtovných dokladov podľa zákona o DPH); a to po dobu 15 rokov od uzatvorenia poslednej kúpnej zmluvy.

ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu pre účely marketingu, potom po dobu, ako je odvolaný súhlas, najdlhšie po dobu 15 rokov. Dobu 15 rokov sme určili s ohľadom na priemerné časové obdobie obnovy bytového textilu v domácnostiach.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

AKO MÔŽEM ZMENIŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE

Za podmienok stanovených v GDPR máte

  • právo na prístup k svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov, poprípade obmedzenie spracovania
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu
  • právo na prenositeľnosť údajov. Údaje Vám dodáme elektronicky vo formáte xls alebo txt.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním
  • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Vaše práva z predchádzajúceho bodu zaistíme na základe písomnej žiadosti na e-mail info@byttextil.sk alebo na adresu sídla spoločnosti.

 

KTORÝM TRETÍM STRANÁM POSKYTUJEME OSOBNÉ DÁTA A PREČO

Spol. BRONAL sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou preverených subdodávateľov, tzv. Spracovávateľov osobných dát, ktorí zaisťujú služby na základe zmluvy.

Jedná sa o týchto Spracovávateľov:

doprava:

  • Zásilkovna s.r.o., so sídlom Praha 9, Drahobejlova 1019/27, 190 00, IČ: 28408306
  • PPL CZ s.r.o., so sídlom Říčany, Jažlovice, K Borovému 99, 251 01, IČ: 25194798
  • Geis Parcel CZ s.r.o., so sídlom Ejpovice, Zemská 211/I, 337 01, IČ: 63077051

prevádzka informačného systému a eshopu: Shop5.cz ., so sídlom Slunná 296, pošta Příbram 26101 IČ: 71013202

zistenie spokojnosti po uskutočnení nákupu: prevádzkovateľ portálu Heureka.cz Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727

Spol. BRONAL nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

BRONAL sa zaväzuje, že osobné údaje o zákazníkoch a užívateľoch nebudú predávané tretím osobám, hlavne nebudú poskytované iným subjektom za účelom posielania reklamných materiálov tretích osôb.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť BRONAL prehlasuje, že prijala všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. A ďalej technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listovej podobe. Spoločnosť Bronal prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ňou poverené osoby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spol. Bronal je oprávnená tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám pošle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.