Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
BRONAL GROUP s.r.o.
so sídlom Srdov 9, Liběšice, 41145 Uštěk
identifikačné číslo: 01440241
zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Ústí nad Labem,
spisová značka C 32688
pre predaj produktov prostrednictvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.byttextil.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Bronal GROUP s.r.o., so sídlom Srdov 9, Liběšice, 41145 Uštěk, identifikačné číslo: 01440241, zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Ustí nad Labem, spisová značka C 32688(ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianský zákonník (ďalej len „občianský zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalel len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.byttextil.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť produkty od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní produktov v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom aj slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie produktov (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie produktu tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2  Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní produktov je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní produktu sú predávajúcim považované za správne.

2.3  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nezbytných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4  Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5  Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwerového a softwerového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwerového a softwerového vybavenia tretích osôb.

3. UZAVRENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1  Každá prezentácia produktov umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto produktu. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianského zákonníka sa nepoužije.

3.2 . Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o produktoch, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivých produktov a nákladov za vrátenie produktov, ak tento produkt zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny produktov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny produktov zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním produktov. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním produktov uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy sú produkty doručované v rámci územia Českej republiky a Slovenskej republiky.

3.4  Pre objednanie produktov vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

 • 3.4.1  objednávanom produkte (objednávané produkty „vloží“ kupujúci do elektronického nákupníého košíka webového rozhrania obchodu),
 • 3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny produktu, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného produktu a
 • 3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním produktu (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5  Pred zaslaním objednávky predávajúceho je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „DOKONČIŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci hneď po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou (objednávka prijatá), a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo produktov, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7  Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky (akceptácií), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou (objednávka potvrdená), a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA PRODUKTOV A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 . Cenu produktov a prípadné náklady spojené s dodaním produktov podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Srdov 9, 411 45 Uštěk;
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2900389348/2010, vedený v spoločnosti Fio banka (ďalej len „účet predávajúceho“) vhodný pre Českých zákazníkov;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2100729498/8330, vedený v EUR v spoločnosti Fio banka (ďalej len „účet predávajúceho“) vhodný pre Slovenských zákazníkov;
 • zabezpečenou platobnou bránou GoPay, ktorá umožňuje platbu kartou-pripravujeme;
 • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním produktov v zmluvnenej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním produktu.

4.2  Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.5  obchodných podmienok ohľadne povinností uhradiť kúpnu cenu produktu dopredu.

4.3 . V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí produktu. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu produktu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžite pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5  Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6 ), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním produktov kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianského zákonníka sa nepoužije.

4.6  Prípadné zľavy z ceny produktu poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7  Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru predávajúci vystaví kupujúcemu v papierovej podobe a pošle ju spoločne s produktom kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1  Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianského zákonníka, nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke produktu, ktorá bola upravená podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke produktu v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke produktu, pokiaľ porušil jeho pôvodný obal.

5.2  Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 4.7 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia produktu, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov produktov alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky produktov. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý nájdete tu (formulár: Odstúpenie od zmluvy). Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať mimo iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@byttextil.cz.

5.3  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Produkt musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúceho. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením produktu predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy produkt nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení produktu kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci produkt vrátí alebo preukáže, že produkt predávajúcemu odoslal.

5.5  Nárok na úhradu škody vzniknutej na produkte je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do doby prevzatia produktu kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7 Ak je spoločne s produktom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovaciou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, prestáva naberať darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s produktom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE PRODUKTU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy zmluvný na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať produkt na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať produkt pri dodaní.

6.3  V prípade, že je z nejakého dôvodu na strane kupujúceho nutné produkt doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním produktu, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4  Pri prevzatí produktu od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu produktu a v prípade akýchkoľvek závad toto hneď oznámiť prepravcovi. V prípade nájdenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5 . Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave produktu môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianského zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že produkt pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci produkt prevzal:

 • 7.2.1. má produkt vlastnosti, ktoré si strany ujednali, a ak chýba ujednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu produktu a na základe reklamy nimi prevádzanej,
 • 7.2.2 sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa produkt tohto druhu obvykle používa,
 • 7.2.3. produkt zodpovedá akosti alebo prevedením zmluvnenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
 • 7.2.4. je produkt v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • 7.2.5 produkt vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3  Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u produktu predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena ujednaná, na opotrebovanie produktu, ktoré je spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého produktu za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú produkt mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplývá to z povahy produktu.

7.4  Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa to tak, že produkt bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatichštyroch mesiacoch od prevzatia.

7.5 . Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky a to Srdov 9, 411 45 Liběšice. Za čas uplatnenia reklamácie sa považuje čas, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný rád predávajúceho.

Dostupný formulár ku stiahnutiu tu: Reklamačný list

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1  Kupujúci nabýva vlastníctvo ku toravu zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianského zákonníka.

8.3  Všetky vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@byttextil.cz. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4  Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianského zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1  Prevádzkovateľ (ďalej správca osobných údajov alebo správca) uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 (ďalej GDPR) a Zákonom o ochrane osobných údajov 101/2000 v platnom znení.

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov:

 • meno a priezvisko,
 • adresa bydliska,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • doručovacia adresa,
 • bankové spojenie,
 • pohlavie
 • identifikačné číslo
 • daňové identifikačné číslo
 • ďalej spoločne všetko len ako („osobné údaje“).

9.3 .Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované k nasledujúcim účelom:

 • plnenie kúpnej zmluvy, vedenie stavu zákazníckeho účtu, dodanie tovaru a plnenie zákonných povinností plynúcich zo zodpovednosti za chyby (prípadné reklamácie). Pre tieto účely sú údaje spracované po nevyhnutne nutnú dobu k naplneniu uvedených účelov.
 • v prípade udelenia súhlasu (napr. udeleného v rámci súťaží, marketingových akcií, apod.) či v prípade spracovania mena, priezviska, adresy a e-mailovej adresy subjektu údajov a nevyjadrenia nesúhlasu so spracovaním za účelom: marketingového využitia, ponúkania výrobkov a služieb a posielania obchodných správ. V danom prípade sú údaje spracované po dobu do odvolania súhlasu, ktorý môže byť vykonaný písomne na adrese predávajúceho či v rámci každej jednotlivej obchodnej správy poslanej e-mailom..

9.4  Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5  Predávajúci, ako aj spracovateľ osobných údajov, je zároveň ich správcom a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúcou ich zneužitie. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracovávané manuálne (vlastnými zamestnancami aj spracovateľmi) a automatizovane (vlastnými zamestnancami aj spracovateľmi).

9.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas k spracovaniu osobných údajov kedykoľvek odvolať oznámením odoslaným elektronicky na adresu: info@byttextil.sk alebo písomne do sídla predávajúceho.

9.7  Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, má právo na ich opravu, doplnenie, má právo na ich blokáciu, môže žiadať predávajúceho o vysvetlenie a odstránenie chybného stavu prostredníctvom žiadosti odoslanej elektronicky na adresu: info@byttextil.sk alebo písomne do sídla predávajúceho. O následnom postupe bude kupujúci informovaný písomne alebo e-mailovou správou.

9.8  Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas s posielaním obchodných správ na elektronickú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Kupujúci môže kedykoľvek odmietnuť posielanie obchodných správ podľa predchádzajúcej vety buď kliknutím na odkaz uvedený v závere jednotlivej obchodnej správy, alebo oznámením odoslaným elektronicky na adresu: info@byttextil.sk.

9.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

V dokumente Ochrana osobných údajov nájdete úplne znenie.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH ZDELENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdelení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

11.1 Kupujúcemu môže byť doručovené na elektronickú adresu kupujúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1  Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5 . Kontaktné údaje predávajúceho (adresa pre doručovanie): BRONAL GROUP s.r.o., Srdov 9 , 411 45 Liběšice
adresa elektronickej pošty: info@byttextil.cz
telefón: +420 728 612 036

 

V Srdově dňa 17.4.2015